Liittymäsopimusehdot

1. Yleistä

Näitä ehtoja sovelletaan Hailuodon laajakaistaosuuskunnan (osuuskunta) liittymien toimituksiin yksityis– ja yritysasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita. Lisäksi sovelletaan mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja. Osuuskunnan palveluilla (palvelu) tarkoitetaan kulloinkin tarjottavina olevia palveluita kuten puhelin, Internet, data yms. palvelut. Näitä ehtoja sovelletaan myös soveltuvin osin laitteisiin.

2. Sopimuksen syntyminen

Osuuskunnan ja asiakkaan välinen sopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella tai osuuskunnan tilausvahvistuksella, esimerkiksi sähköpostina tai tekstiviestinä asiakkaalle tai kun asiakas on suorittanut hinnaston mukaiset tai muutoin sovituennakkomaksut.

3. Toimitus

3.1 Yleistä

Osuuskunta toimittaa liittymän parhaaksi katsomallaan tavalla sellaisena kuin osapuolet ovat liittymäkohtaisessa sopimuksessa sopineet tai muutoin sopineet. Osuuskunta voi käyttää alihankkijoita sekä liittymän että palveluiden toimittamisessa ja tuottamisessa.

Laajakaistaliittymä toimitetaan Osuuskunnan hallituksen päättämän rakennusaikataulun mukaisesti. Liittymä toteutetaan valokaapelilla, joka tuodaan osuuskunnan runkoverkosta kiinteistön seinälle ennalta sovittuun paikkaan, mikäli tontin alueella oleva infra sen mahdollistaa. Kuitujen päättäminen rakennukseen, päätekotelo, päätekotelon asennus rakennuksesisälle / ulos. Toimitukseen eivät kuulu kiinteistön sisäverkko tai siihen liitettävät laitteet. Liittymä oikeuttaa käyttämään osuuskunnan verkossa kulloinkin myynnissä olevia palveluita.

3.2 Toimituksen edellytykset

Toimituksen edellytyksenä asiakas vastaa siitä, että

 • vaaditut maksut osuuskunnalle on suoritettu
 • asiakas antaa osuuskunnalle tarpeelliset tiedot toimitusosoitteena olevan toimitusosoitteen piirustuksista (rakennuksen pohjapiirustus ja asemapiirustus/ tonttikartta) sekä muista toimittamisen edellyttämät osuuskunnan tarvitsemat tiedot ja niissä tapahtuneet muutokset hyvissä ajoin ennen toimittamista
 • asiakkaan nimeämässä toimitusosoitteessa on jatkuvasti riittävä sähkö– ja sisäjohtoverkko. Päätelaitteelle on varattu maadoitettu ja ukkossuojattu pistorasia.
 • asiakas on varmistanut, ettei liittymässä käytettävistä laitteista ja ohjelmistoista aiheudu osuuskunnan verkon toiminnalle tai sen muille käyttäjille häiriötä.
 • asiakas varaa osuuskunnan toimitusta ja sen valmistelua varten toimitusosoitteeseen esteettömän pääsyn ja asiakas tai asiakkaan edustaja on toimituksessa läsnä, asiakas vastaa ohjeiden mukaisista toimenpiteistä liittymän toimituksen yhteydessä (esim. kaapelin läpiviennin määritys ja teko, maisemointi, kiinteistön alueella sijaitsevien kaapeleiden / salaojien määrittäminen)
 • asiakkaan antamat tiedot palvelun toteuttamiseksi ovat aina oikeat ja riittävät.

Liittymän toimitus edellyttää lisäksi, että liittymän rakentamiseen tai kytkemiseen sekä asiakkaalta että kolmansilta osapuolilta tarvittavat luvat tai suostumukset ym. saadaan tavanomaisessa hakuprosessissa tai – menettelyssä.

Sopimuksen tekemällä asiakas luovuttaa osuuskunnalle oikeuden sijoittaa, säilyttää ja ylläpitää korvauksetta toimituskohteessa sijaitsevalle kiinteistölle tarvittava kuituverkon osat. Osuuskunnalla on oikeus rakentaa kuituverkkoa kohteen kautta muihin kiinteistöihin tai niitä vastaaviin kohteisiin.

Rakennettava kuituverkko on osuuskunnan omistama ja hallinnoima, joten siitä syntyy pysyvä rasite kiinteistölle.

Osuuskunta varaa oikeuden purkaa liittymäsopimus, mikäli kiinteistön liittämiselle todetaan olevan sen sijainnista, kaapelipituuksista, maastosta tai muista syistä johtuvia olennaisia esteitä.

3.3 Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Kiinteistön omistaja antaa osuuskunnalle oikeuden käyttää tonttialuetta tarvittavien maansiirto– ja kaivutoimenpiteiden tai muiden valokuituliittymän kannalta tarpeellisten toimenpiteiden suorittamiseksi (mukaan lukien kuituverkon käyttöön ja kunnossapitoon liittyvät toimenpiteet).

Liittyjä vastaa reiän tekemisestä kiinteistön seinään kaapelin läpivientiä varten osuuskunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Mili normaalista asennuksesta poikkeavia kustannuksia ilmenee, osuuskunnalla on oikeus periä ne tontin omistajalta.

Tontin omistaja on velvollinen merkitsemään tontin alueella sijaitsevan muun infran, kuten vesi-, sähkö– ja muut asennukset, joista kiinteistön omistaja on itse vastuussa. Osuuskunta ei vastaa tontilla asennuksesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista istutuksille, pihateille, nurmikolle tai maassa jo oleville johdoille, putkille tai muulle vastaavalle omaisuudelle.

3.4 Toimituksen vastaanotto

Asiakas on hyväksynyt toimituksen vastaanotetuksi osuuskunnan toteamana toimituspäivänä, jos

 • asiakas on ottanut liittymän käyttöön tai
 • asiakas ei ole reklamoinut toimituksesta kahdeksan (8) päivän kuluessa osuuskunnan ilmoittamasta toimituspäivästä lukien.

Osuuskunta antaa tarvittavat käyttöohjeet toimituksen yhteydessä tai toimittaa ne myöhemmin, kuitenkin ennen liittymän aktiivikäyttöön ottamista. Käyttöohjeen puuttumista tai vähäissäätö– tms. tarvetta ei katsota toimituksen viivästymiseksi tai virheeksi, jos puute ei esliittymän käyttämistä.

3.5 Toimituksen siln rajoitukset

Liittymän toimituksiin ei kuulu yhteyden muodostavan laitteiston toimitus. Toimitukseen ei kuulu myöskään ohjelmistojen toimitusta. Laitetoimituksiin ei kuulu säännöllishuoltoa tai ylläpitoa. Liittymän toimitukseen ei sisälly sisäjohtoverkkotöitä.

4. Liittymän käyttö

4.1 Yleistä

Asiakkaan tulee noudattaa sopimusehtoja, hyvää Internettapaa, annettuja ohjeita sekä maksaa osuuskunnalle liittymästä ja/tai palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut.

Asiakkaan tulee käyttää palveluita siten, et osuuskunnalle tai kolmannelle osapuolelle ei aiheudu vahinkoa tai haittaa.

4.2 Palvelun käyttövälineet

Ellei toisin ole sovittu, asiakas hankkii omalla kustannuksellaan kaikki palvelun käyttöä varten tarvittavat välineet, joita voivat olla esimerkiksi asiakkaan tietokone, laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet. Asiakas vastaa siitä, että välineet ovat toimintakuntoisia. Lisäksi asiakas vastaa siitä, että välineet eivät estä tai häiritse osuuskunnan tai verkon toimintaa taikka verkon käyttöä tai sen muita käyttäjiä. Osuuskunta ei vastaa asiakkaan itse hankkimien välineiden toimivuudesta tai yhteensopivuudesta liittymän / palvelun kanssa.

4.3 Käyttövastuu

Asiakas liittää tietojärjestelmänsä tai sen osan liittymään tai palveluun ja käyttää niitä omalla vastuullaan. Asiakas vastaa omasta ja hänen käyttäjätunnuksillaan toimivan henkilön toiminnasta. Asiakas vastaa palvelun kautta toisille käyttäjille taikkosuuskunnan tai kolmannen palvelimelle toimittamistaan aineistoista, kuten teksteistä, ohjelmista, tiedoista tai tilauksista. Asiakas vastaa aineistonsa tekijän- ja teollisoikeuksista, lainmukaisuudesta sesen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Koska osuuskunta ei valvo liittymän käyttöä tai palvelua käyttäen hyväksi kolmansille osapuolille toimitettua tai heiltä saatua aineistoa, osuuskunta ei vastaa aineistojen sisällöstä, toimivuudesta tai saatavuudesta.

Asiakkaan on käytettävä liittymää ja /tai palvelua siten, ettei käyttötavasta tai käytetyistä laitteista aiheudu häiriöosuuskunnalle, osuuskunnan verkolle tai muun yleisen verkon toiminnalle eikä muille verkon käyttäjille. Verkon toimintaa häiritsevät laitteet ja ohjelmistot on kytkettävä verkosta irti välittömästi. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan käyttämät laitteet ovat toimintakuntoisia ja määysten mukaisia.

4.4 Palvelun käyttö omaan liiketoimintaan

Asiakas ei saa hyödyntää palvelua oman palvelunsa tai tuotteensa osana, eikä jälleenmyydä ostamiaan palveluita ilman osuuskunnan suostumusta. Palvelun myynnistä asiakkaan oman palvelun tai tuotteen osana tulee aina erikseen sopia osuuskunnan ja asiakkaan kesken.

4.5 Palvelun käyttö välitykseen

Asiakas ei saa välittää kolmannen osapuolen liikennettä liittymänsä kautta palveluun eikä jakaa palvelua asiakkaan organisaation/käyttöpaikan ulkopuolelle sopimatta tästä kirjallisesti etuteen osuuskunnan kanssa.

5. Tietoturva

Asiakas vastaa itse palvelun käyn edellyttämien välineiden, tietojärjestelmän, lähiverkon tai vastaavan ATK-verkon suojauksesta ja suojauksen tasosta sekä liittymän tietoturvasta ja siihen liittyvisturvamekanismeista. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista, kuten esimerkiksi tietoliikenneverkkoon tahallaan tai tuottamuksellisesti tuotujen ATK-viruksien aiheuttamista vahingoista myös osuuskunnalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille.


6. Palvelun tuottamisen yhteydessä syntyvien tunnistamistietojen käyttäminen

Lähtökohtaisesti asiakkaan tietoja ei välitetä kolmannellosapuolelle, ellei asiakas anna siihen suostumustaan. Osuuskunnalla on oikeus antaa tietoja niille yhtiöille, jotka ovat osuuskunnan omistuksessa tai osaomistuksessa. Asiakkaalla on oikeus kieltää yhtiöluovuttamasta häntä koskevia tietoja luetteloihin, puhelinmyyntiin ja suoramarkkinointiin, osoitepalveluun sekä markkina– ja mielipidetutkimuksiin.

7. Käytön keskeytykset

Osuuskunnalla on oikeus keskeyttää kaikkien liittymien ja palveluiden käyttö välittömästi kokonaan tai osittain seuraavista syistä:

 • Osuuskunnan verkon rakentamista ja sen toimivuuden ylläpitoa varten
 • Asiakkaan vastuulla olevasta palvelun tai liittymän käytöstä, ohjelmistoista tai laitteista aiheutuu haittaa tai häiriötä verkolle, sen käytölle, muille käyttäjille tai osuuskunnalle tai asiakas muistutuksesta huolimatta käyttää epäkuntoisia laitteita tai ohjelmistoja.
 • tietoliikenteen turvaamiseksi, tai
 • jos lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät.

Osuuskunta pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Osuuskunta ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan asiakkaalle keskeytyksesetuteen. Osuuskunta ei vastaa toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta eikä keskeytyksestä makseta korvauksia.

Osuuskunnalla on oikeus ennalta ilmoittamatta ja viivytyksettä keskeyttää ja estää välittömästi sellainen palvelun käyttö ja tietoliikenne, sepoistaa sellainen materiaali, jonka viranomainen, kolmas osapuoli tai osuuskunta perustellusti katsoo loukkaavan hyvää tapaa tai lain määräyksiä. Osuuskunnalla on oikeus keskeyttää liittymän / palvelun käyttäminen, jos asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen laskun maksukehotuksesta huolimatta. Osuuskunnalla on oikeus periä hinnaston mukainen maksu keskeytetyn palvelun uudelleen kytkemisestä.

8 Huolto, korjaukset ja muutokset

Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan osuuskunnan normaalina työaikana mahdollisimman nopeasti.

Osuuskunnalla on oikeus tehdä tai teettää tietoverkossaan asennus-, huolto– ja muutostöitä. Osuuskunta ei ole vastuussa, jos kyseisten töiden vuoksi asiakkaan liittymän/palvelun käytön edellyttämiä välineitä tai tietojärjestelmää on säädettävä, muulla tavalla mukauttaa, tai ne eivät enää riipalvelun toteuttamiseen taikka käyttämiseen tai asiakkaan palvelunkäytön edellyttämissä välineissä tai tietojärjestelmässä ilmenee muita seurauksia. Jos asiakas ilmoittaa osuuskunnalle palvelun tai osuuskunnan tietoliikenneverkon viasta, joka myöhemmin ilmenee aiheutuneen asiakkaan omista välineistä tai tietojärjestelmästä, on asiakas korvausvelvollinen osuuskunnalle aiheutuneista kuluista

9. Vastuu virheistä ja vahingonkorvausvastuu

9.1 Osuuskunnan vastuu

Osuuskunta vastaa vain sellaisista virheistä, jotka johtuvat osuuskunnan tuottamuksellisesta sopimuksen rikkomisesta. Osuuskunta ensisijaisesti korjaa virheet ja mikäli se ei ole vaikeuksitta mahdollista, osuuskunta vastaa asiakkaalle virheen takia aiheutuneista välittömisvahingoista. Osuuskunnan vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään yhden kuukauden kyseisen palvelun kiinteitä kuukausimaksuja vastaavaan summaan. Jos vain palvelun osa on osuuskunnan tuottamuksen takia virheellinen, korvausvastuu rajoittuu kyseisen palvelun osan kolmen kuukauden maksuja vastaavaan määrään.

Osuuskunta ei vastaa välillisistä vahingoista eikä maksa muita korvauksia. Mili osuuskunta ei kykene toimittamaan asiakkaan ostamaa liittymänopeutta johtuen teknisistä rajoituksista, asiakkaalla on oikeus vaihtaa liittymänopeutta. Mikäli liittymää ei kyetä lainkaan toteuttamaan johtuen osuuskunnan verkosta tai laitteista, on osuuskunnalla velvollisuus purkaa sopimus ja hyvittää asiakkaan liittymästä jo osuuskunnalle maksamat laskut.

9.2 Osuuskunta ei vastaa

Osuuskunta ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista tai haitoista, jotka johtuvat muun muassa

 • siitä, että palvelu ei vastaa asiakkaan tarpeita tai tavoitteita,
 • palvelusta, internetistä tai jostain muusta tieto– tai televerkosta tulevasta asiakkaan tai kolmannen tahon tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksistä tai muusta vastaavasta seikasta,
 • mahdollisista kustannuksista ja korvauksista, jotka johtuvat asiakkaan tai muun käyttäjän huolimattomuudesta, laiminlyönnistä tai sopimusrikkomuksesta taikka siitä, että asiakas ei ole täytnyt sopimusta,
 • lain, asetuksen, kansainvälisen tai kansallisen sopimuksen rikkomisesta asiakkaan palvelun käytön yhteydessä,
 • informaation muuttumisesta, katoamisesta tai viivästymisespalvelun käytön yhteydessä,
 • katkoksista tai häiriöistä tietoliikenneverkon toiminnassa,
 • lakien, asetusten, viranomaisten määräysten, ohjeiden tai lausuntojen taikka alan keskeisten järjestöjen suositusteedellyttämistä toimenpiteistä,
 • ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sotaa, pakkoottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti– ja vientikieltoa, vientilisenssien epäämistä, työselkkausta, lainsäännöksiä ja viranomaisäräyksiä, luonnonilmiöitä, ukonilmaa, myrskyä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli– tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton, tai muuta syytä, jota osapuoli ei ole sopimusta tehdessään voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Edellä olevaa noudatetaan myös silloin, kun este kohtaa osuuskunnan alihankkijaa. Esteestä ja sen päättymiseson ilmoitettava toiselle osapuolelle viipymättä.
 • asiakkaan huoneiston ja/tai taloyhtiön teknisesti riittämättömän tai puutteellisen talokaapeloinnin aiheuttamista esteistä tai haitoista liittymän toimittamiseen.

9.3 Asiakkaan vastuu

Jos asiakas käyttää tai sallii palvelua tai liittymää käytettävän lain tai hyvän tavan vastaisesti ja se vahingoittaa osuuskuntaa tai tämän hyvää mainetta, asiakas vastaa osuuskunnalle aiheutuneesta vahingosta. Asiakas vastaa osuuskunnalle, osuuskunnan käyttämille laitteille ja ohjelmistoille, tietoliikenneverkolle ja sen muille käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista. Asiakkaan on korvattava osuuskunnalle ne kustannukset, jotka tämä mahdollisesti joutuu korvaamaan kolmannelle osapuolelle asiakkaan toimenpiteiden tai asiakkaan laitteiston vikojen, häiriöiden tai asiakkaan laitteiston ja osuuskunnan verkon yhteensopimattomuuden vuoksi.

Jos kolmas osapuoli käynnistää osuuskuntaa vastaan oikeudenkäynnin tai ryhtyy muihin toimiin osuuskuntaa vastaan asiakkaan toiminnan takia, asiakas vastaa täsosuuskunnalle aiheutuvista kustannuksista. Jos osuuskunta joutuu asiakkaasta johtuvasta syystä vahingonkorvausvelvolliseksi kolmanteen nähden, on asiakas velvollinen korvaamaan aiheutuneen vahingon osuuskunnalle.

Asiakas vastaa uuden päätelaitteen hankintakustannuksesta, mikäli päätelaite on rikkoutunut asiakkaan huolimattomuudesta johtuvasta syystä, kuten jättämälpäätelaite seinään ukkosen ajaksi (ukkosen rikkoma päätelaite).

10. Sopimuksen päättyminen

10.1 Irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kun liittyjällä on liittymäsopimusehdoissa (kohta 10.1.4) määritelty oikeus irtisanoa sopimus, liittyjän tulee ilmoittaa tästä osuuskunnalle kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen haluttua sopimuksen päättymisajankohtaa.

10.1.2 Irtisanominen välittömin vaikutuksin

Osuuskunnalla on oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi välittömästi, jos sopimuksen jatkamisella aiheutettaisiin kohtuutonta haittaa osuuskunnalle tai jos palvelun tuottaminen aiheuttaa osuuskunnalle kohtuuttomia kustannuksia.

10.1.3 Etukäteismaksujen palautus

Jos osuuskunta irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneespalvelusta etukäteen maksettu hinta palautetaan rahana ilman korkoa tai käytetään mahdollisesta sopimuksen ehtojen rikkomisesta syntyneen asiakkaan maksuvelvoitteen kattamiseen. Jos asiakas irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneespalvelusta etukäteen maksetusta hinnasta palautetaan suunnittelu– ja varautumiskustannukset ylittävä osa. Asennusmaksuja ei palauteta.

10.1.4 Liittymämaksun palautuskelpoisuus

Liittymämaksu palautetaan, kun osuuskunnan palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi kun rakennus on purettu ja poistettu kiinteistörekisterissekä liittymäsopimus irtisanotaan. Alkupeinen liittymämaksu maksetaan takaisin 1 vuoden kuluttua ilman korkoja ja indeksikorotuksia, sen suuruisena kuin se on aikanaan maksettu. Osuuskunnalla on oikeus kuitata kuittausta koskevien yleisten säännösten mukaisesti palautettavalla pääomalla asiakkaalta olevat erääntyneet saatavansa sekä vähentää palautettavan pääoman määstä liittyjälle tarpeettomien kaapeleiden ja/tai laitteiden purkamisesta ja asiakkaan verkosta erottamisesta aiheutuneet kustannukset. Purkutyön suorittaa osuuskunnan valtuuttama urakoitsija.

10.1.5 Tilapäinen irtisanominen

Liittymän käytön tilapäinen irtisanominen on mahdollista ja siihen sovelletaan osuuskunnan voimassa olevaa hinnastoa.

10.2 Sopimuksen purkaminen

Osuuskunnalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos liittymän/palvelun käyttö on ollut maksun laiminlyönnin vuoksi keskeytettynä yli 14 vuorokautta tai jos asiakas on rikkonut sopimusehtoja muutoin olennaisesti.

Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään, jos asiakas

 • muistutuksesta huolimatta ei täysopimusvelvoitteitaan,
 • on määrätty liiketoimintakieltoon, asetettu konkurssiin, selvitystilaan tai todettu muutoin maksukyvyttömäksi tai on menettänyt tai jättänyt hankkimatta palvelussa tarvittavat viranomaisen tai muut luvat,
 • häiritsee muuta tietoliikennettä tai muita käyttäjiä esimerkiksi lähettämällä roskapostia,
 • käyttää tai sallii käytettävän palvelua lain tai hyvän tavan vastaisesti, tai
 • välittää kolmannen osapuolen liikennettä.

Osuuskunnalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos palvelun tarjoamista edellyttävä asiakkaan liittymä suljetaan.

10.3 Julkiset IP osoitteet sopimuksen päättyessä

Asiakkaan oikeus käyttää osuuskunnan asiakkaalle käyttöön antamia julkisia IP osoitteita päättyy välittömästi sopimuksen päätyttyä. Osuuskunta ei vastaa osoitemuutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

10.4 Sähköpostit ja kotisivu sopimuksen päättyessä

Asiakkaan oikeus käyttää osuuskunnan tietojärjestelmiin tallennettuja, asiakkaan käytössä olevia tietoja, kuten sähköpostit, kotisivut sekä muut osuuskunnan palvelimille tallennetut asiakkaan tiedostot, päättyy välittömästi sopimuksen päätyttyä. Asiakas vastaa itse tietojensa siirtämisestä omiin tietojärjestelmiinsä ennen sopimuksen päättymistä. Osuuskunta ei vastaa sähköpostilaatikkoon saapuvien sähköpostien säilytyksessopimuksen päätyttyä. Mikäli asiakas ei ole siirtänyt tietojaan pois osuuskunnan palvelimilta ennen sopimuksen päättymistä, osuuskunta ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaan tietojen katoamisesta osuuskunnan tietojärjestelmistä.

10.5 Sopimuksen siirminen

Liittymä voidaan luovuttaa toiselle osapuolelle. Liittyjä ilmoittaa kirjallisesti Osuuskunnalle, kun hän on sopinut liittymän luovutuksesta. Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittymämaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot on täytetty tai uusi liittyjä on ottanut edellä mainitut velvoitteet vastatakseen sekä liittynyt osuuskunnan jäseneksi.

10.6 Kuituverkon säilyminen kohteessa

Osuuskunnalla säilyy oikeus säilyttää ja ylläpitää korvauksetta kohteen alueelle sopimuksen johdosta tai sen voimassaoloaikana sijoitetut kuituverkon osat muuttumattomana mahdollisesta sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta huolimatta. Samoin osuuskunnalla säilyy oikeus korvauksetta rakentaa kohteeseen ja ylläpitää siellä tarpeelliset kuituverkon osat voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti se oikeus rakentaa kuituverkkoa kohteen kautta muihin kiinteistöihin tai niitä vastaaviin kohteisiin.

11. Sopimusehtojen ja hinnan muutokset

11.1 Yleistä

Osuuskunnalla on oikeus tarvittaessa muuttaa näiehtoja ja liittymän / palvelun sisältöä senäisperittäviä maksuja. Osuuskunta saa tehdä vähäismuutoksia ilmoittamatta niisetukäteen. Osuuskunnan on ilmoitettava olennaisista muutoksista asiakkaalle yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan sopimusehtojen muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittösti.

Osuuskunta ei vastaa muutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

11.2 Erimielisyydet

Tässopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaasovinnollisesti neuvottelemalla. Mili osapuolet eivät pääse sovinnolliseen ratkaisuun, saatetaan asia Oulun käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

12. Osuuskunnan ilmoitukset asiakkaalle

12.1 Ilmoittamistavat

Osuuskunnan ilmoitukset asiakkaalle voidaan toimittaa perille joko postitse, wwwsivujen välityksellä tai sähköpostitse. Sähköpostitse ja wwwsivujen välityksellä toimitetun viestin katsotaan tulleen perille sillä hetkellä, kun viestin vastaanottajan tässä sopimuksessa tarkoitetussa palvelussa käyttämä laite on ottanut vastaan sanotussa järjestelmässä olevaan sähköpostiosoitteeseen tai wwwsivuosoitteeseen toisen osapuolen lähettämän viestin.

12.2 Muutokset yhteystiedoissa

Asiakkaan nimen, katu-, posti- ja sähköpostiosoitteen ja asiakasta mahdollisesti edustavan yhteyshenkilön tietojen on oltava aina osuuskunnan tiedossa.

13. Voimassaolo

Nämä ehdot ovat voimassa 18.4.2015 alkaen.