Jäsenhakemus

Paloiko päreesi? Hanki HALAKO!

Ota yhteyttä osuuskuntaan selvittääksesi, mitä toimenpiteitä tarvitaan valokuituliittymän rakentamiseen tai käyttöön ottoon. Parhaiten yhteydenotto tapahtuu webbisivujen kaavakkeella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: info@halako.net, jonka jälkeen otamme yhteyttä sinuun.

 

Operaattorit 

Valokuituliittymän hinnasto: https://www.halako.net/hinnasto/

Liittymän hankinnan vaiheet:

 1.  Selvitetään mahdollisen lisärakentamisen tarve ja aikataulu.
 2. Tarkistetaan ja mitataan yhteyden virheettömyys.
 3. Tilataan operaattoripalvelut. (Linkki ohjeeseen).

Liittymänopeudet määräytyvät operaatoreiden palveluiden mukaan.

Hinnat: https://www.telia.fi/kauppa/kodin-netti/netti-kotiin

Hintatiedot saadaan käyttämällä esimerkkiosoitetta 90480 Vääräpäänkuja 29

Telian saatavuuskartta päivittyy, kun osuuskunta ilmoittaa liittymän valmistumisesta.

Saatavuuskartta

Hailuodon laajakaistaosuuskunnan säännöt

1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Osuuskunnan nimi on Hailuodon laajakaistaosuuskunta ja kotipaikka on Hailuoto.

2 § TOIMIALA

Osuuskunnan toiminnan periaatteena on toimia voittoa tavoittelemattomasti ja tuottaa jäsenilleen

osuuskunnan toimialaan liittyviä palveluita.

Osuuskunnan toimialana on hankkia, omistaa, ylläpitää, hoitaa, myydä ja vuokrata hallinnassaan olevaa

kiinteää monipalveluverkkoa (myöhemmin verkkoa) ja sen liittymiä. Osuuskunta voi ostaa, myydä, välittää

ja tuottaa verkkoon liittyviä palveluja ja laitteita sekä siihen liittyviä atk‐ ja tietoliikennepalveluja, ‐

ohjelmistoja ja – laitteita. Osuuskunta voi ostaa, myydä, vuokrata ja hallita toimintaansa varten tarvittavia

kiinteistöjä, arvopapereita tai muuta omaisuutta. Osuuskunta voi myös hallinnoida tämän verkon ja sen

sisällön ja palveluiden luomiseen ja kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Osuuskunnan tarkoituksena on

verkon antamin edellytyksin tukea kestävää kehitystä.

Siinä tapauksessa, että osuuskunnan varsinainen liiketoiminta on tarkoituksenmukaista myydä tai lopettaa,

osuuskunta puretaan kohdan 27 §mukaan, sen jälkeen kun kauppa tai lopettaminen on loppuun saatettu.

3 § VERKON HANKKIMINEN, YLLÄPITO, HALLINNOINTI JA MUU HOITO

Osuuskunta huolehtii verkon hankkimisesta, ylläpidosta, hallinnoinnista ja muusta hoidosta osuuskunnan

hallituksen määräämään liittämiskohtaan saakka.

4 § JÄSENYYS

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi

ottamisesta ja erottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty. Jos hallitus ei hyväksy hakijaa

jäseneksi, hallitus voi alistaa jäseneksi ottamisen osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.

Jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Jäsen ei kuitenkaan saa

erota, ennen kuin hänen osuuskuntaan liittymisestään on kulunut kolme vuotta. Jäsen voidaan erottaa

osuuskunnasta, jos hän ei ole saamastaan varoituksesta huolimatta täyttänyt sitoumuksiaan tai

jäsenyydestä johtuvia muita velvollisuuksiaan, on aiheuttanut osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa tai jos

hänet on asetettu konkurssiin tai julistettu holhottavaksi. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsenellä

on oikeus saattaa erottamispäätös osuuskunnan kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla vaatimuksensa

kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa siitä, kun erotetulle on pöytäkirjan ottein annettu tieto

erottamisesta. Hallituksella on oikeus omasta aloitteestaankin saattaa asia osuuskunnan kokouksen

tutkittavaksi. Osuuskunnan kokouksen tekemää päätöstä jäsenen erottamisesta erotettu saa moittia

tuomioistuimessa.

5 § JÄSENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Jäsenellä on oikeus hankkia liittymä tai useampia liittymiä osuuskunnan verkkoon, osuuskunnan sääntöjen,

liittymisehtojen sekä osuuskunnan ja hallituksen päätösten mukaisesti. Jäsenellä on oikeus käyttää

päätäntävaltaa osuuskunnan kokouksissa. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Jäsen on velvollinen:

1) Liittymäsopimusta tehdessään hyväksymään hallituksen määrittelemän ja hyväksymän sopimuksen

verkkoon liittymisestä ja osuuskunnan palvelujen käyttämisestä.

2) Noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia osuuskunnan

palvelujen toimitusehtoja ja hinnastoa.

3) Luovuttamaan liittymää varten osuuskunnan käyttöön korvauksetta maata osuuskunnan verkon

rakenteiden, johtojen ja laitteiden rakentamista, korjaamista ja uusimista varten.

4) Kohtuullista korvausta vastaan yhteisesti sopien myöntämään osuuskunnalle oikeuden rakentaa,

korjata ja uusia maillaan myös muita kohdassa 3) mainittuja verkon rakenteita, johtoja ja laitteita.

5) Sallimaan, että osuuskunnan hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa verkkoon liitetyt johdot,

laitteet ja rakenteet.

6) Hankkimaan yhden tai useamman liittymän osuuskunnan verkkoon sen mukaan, mitä jäsenyydestä 4

§:ssä säännöissä määrätään. Tässä tarkoitetun velvoitteen rikkomisesta aiheutuvista päättää osuuskunnan

hallitus tai asia voidaan viedä osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi. Jäsen voidaan erottaa, mikäli jäsen ei

ole vähimmäisjäsenyysajan (kolme vuotta) sisällä hankkinut hallintaansa liittymää osuuskunnan verkkoon,

tai hallitsemastaan liittymästä luovuttuaan hankkinut uutta liittymää 12 kuukauden kuluessa

luopumisestaan.

6 § JÄSENTEN HENKILÖKOHTAINEN VASTUU (LISÄMAKSUVELVOLLISUUS)

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai muista velvoitteista.

7 § MUIDEN KUIN JÄSENTEN OIKEUS KÄYTTÄÄ PALVELUJA JA LIITTYÄ OSUUSKUNNAN VERKKOON

Muutkin kuin jäsenet saavat osuuskunnan hallituksen niin päättäessä, ja sen hyväksymän sopimuksen

tehtyään liittyä osuuskunnan verkkoon ja käyttää osuuskunnan palveluja. Muiden kuin jäsenten liittymien

liityntäehdoista ja hinnoittelusta päättää osuuskunnan hallitus osuuskuntakokouksen määrittelemissä

puitteissa.

8 § OSUUS JA OSUUSMAKSU

Jäsenellä on oltava yksi osuuskunnan osuus. Osuuden nimellisarvo (=osuusmaksu) on 150 euroa.

Osuusmaksu on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalla pankkitilille 30 päivän kuluessa

jäseneksi hyväksymisestä lukien.

Siinä tapauksessa että osuuskunta ei perustellusta syystä rakenna suunniteltua tietoverkkoa, osuuskunta

puretaan kohdan 27 § mukaan.

9 § VAPAAEHTOINEN OSUUS

Osuuskunta voi myös antaa vapaaehtoisia osuuksia. Yksi vapaaehtoinen osuus on samansuuruinen kuin

osuusmaksu. Osuuskunnan kokous päättää vapaaehtoisten osuuksien antamisesta (lukumäärä,

suorittamistapa, kenelle tai minkä tyyppisille jäsenille) tai valtuuttaa hallituksen päättämän siitä. Valtuutus

annetaan enintään viideksi vuodeksi kerrallaan (lainmukainen enimmäisaika on viisi vuotta).

Jäsen ei saa vähentää vapaaehtoisten osuuksiensa lukumäärää ennen kuin on kulunut kuusi vuotta tällaisen

osuuden antamisesta.

Vapaaehtoinen osuus tuo samat oikeudet ylijäämään kuin pakollinenkin osuus. Vapaaehtoinen osuus ei

anna muita oikeuksia, jäsenetuja eikä ääniä.

10 § LIITTYMISMAKSU JA MUUT MAKSUT

Perustamisen jälkeen jäseneksi liittyvän on osuusmaksun lisäksi suoritettava osuuskunnalle liittymismaksu.

Lisäksi kunkin jäsenen on jokaista erillistä verkon liittymää kohden suoritettava liittymismaksu.

Osuuskunnan kokous päättää liittymismaksujen määristä tai niiden määräytymisperusteista, maksuajoista

ja – tavoista sekä muista ehdoista. Osuuskunnan kokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään näistä

asioista. Tällainen valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Osuuskunnan jäseneksi liityttäessä perittävää liittymismaksua ei palauteta, mutta se voidaan siirtää toiselle.

Liittymäkohtainen liittymismaksu palautetaan takaisin jäsenelle liitettyjen rakennusten poistuessa pysyvästi

käytöstä ja jäsenen sitä kirjallisesti hakiessa. Palautettavasta liittymismaksusta vähennetään liittymän

purkamisesta aiheutuvat kustannukset. Takaisinmaksu suoritetaan liittymän irtisanomisesta laskettuna

seuraavan kalenterivuoden lopussa. Liittymismaksun edut voidaan myös siirtää luovutuksen yhteydessä

liittymän uudelle omistajalle ja haltijalle. Liittymismaksun mahdollinen palautus ei ole sidottu

kustannusnousuindekseihin tai palautushetkellä voimassa olevaan liittymismaksuun.

11 § OSUUSKUNNAN PERIMÄT JA SUORITTAMAT MAKSUT JA HINNASTOT

Hinnoittelusta päättää osuuskunnan hallitus. Hinnoitteluperiaatteet päättää osuuskunnan kokous.

12 § YLIJÄÄMÄ

Osuuskunnan tuottamasta ylijäämästä tehdään ensiksi vähintään lain edellyttämä siirto vararahastoon.

Jäljelle jäävä ylijäämä voidaan käsitellä varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa päätettävällä tavalla.

Ylijäämä käytetään ensisijaisesti palelutarjonnan laajentamiseen ja kehittämiseen, verkon laajentamiseen ja

kehittämiseen tai palvelujen hinnan alentamiseen jäsenille. Päätöksen mukaan ylijäämä voidaan myös

rahastoida, jättää osuuskunnan haltuun, maksaa osuuksille korkoa tai jakaa osakkaiden hyväksi muulla

tavalla.

13 § VARARAHASTO

Osuuskunnalla tulee olla lainmukainen vararahasto, jota on kartutettava, kunnes se on yksi prosentti (1 % )

taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään 2500 euroa. Rahastoa kartutetaan vähintään viidellä (5%)

vuotuisesta edellisen taseen mukaisella tappiolla vähennetystä ylijäämästä.

Osuuskunnalla voi vararahaston lisäksi olla muitakin rahastoja.

14 § AVUSTUKSEN JA LAHJOITUKSET

Osuuskunta voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, arvontavoittoja ja testamentteja.

15 § OSUUSKUNNAN KOKOUKSET

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan

kokoukset ovat joko varsinaisia (ns. vuosikokous) tai ylimääräisiä kokouksia. Jokaisella jäsenellä on oikeus

osallistua osuuskunnan kokoukseen. Jäseneltä voidaan kuitenkin vaatia, että saadakseen osallistua

kokoukseen, jäsenen on ilmoittauduttava kokouskutsussa mainittuun päivämäärään mennessä. Viimeinen

ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta.

Osuuskunnan varsinainen kokous eli vuosikokous pidetään kerran vuodessa osuuskunnan hallituksen

määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi (käsiteltävän asian takia tai ns.

syyskokous), tai se on muutoin lain mukaan pidettävä.

Kokoukset pidetään yleisessä tiedossa ja jäsenistön kohtuullisesti saavutettavissa olevassa paikassa, jonka

osuuskunnan hallitus ilmoittaa.

Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota

kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Vaalissa katsotaan valituksi se, joka

saa eniten ääniä. Äänen mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa osuuskunnan

kokouksen päätökseksi tulee puheenjohtajan puoltaman mielipide.

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on

merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos ja äänten jakautuminen. Ääniluettelo on

liitettävä pöytäkirjaan.

Kokouksissa on valittava vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. puheenjohtaja ja sihteeri ja pöytäkirjan

tarkastajat allekirjoittavat pöytäkirjan.

Korvattuaan kulut jäsenellä on oikeus saada jäljennös kokouksen pöytäkirjasta tai sen osasta.

16 § OSUUSKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten

laskijaa.

2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin

laillinen.

3) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

4) Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen

mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä osuuskunnan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

tilikaudelta.

6) Määrätään osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot.

7) Todetaan hallituksen erovuorossa olevat jäsenet. Valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle.

8) Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja tälle varamies tarkastamaan

seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä.

9) Päätetään palvelujen hinnoitteluperiaatteista.

10) Valtuutetaan osuuskunnan hallitus määräämään liittymismaksu.

11) Päätetään, missä lehdissä ja millä muulla tavoin kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan.

12) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

17 § KOKOUSKUTSU

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille

aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään 14 päivää ennen kokousta tai sääntöjen 15 §:n mukaista

viimeistä ilmoittautumispäivää.

Kokouskutsu toimitetaan jäsenille tiedoksi varsinaisessa kokouksessa päätetyllä tavalla.

Kokouskutsussa mainitaan tiedossa olevat kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa voidaan myös

määrätä jäsenelle ilmoittautumisvelvollisuus, jonka perusteella jäsen saa osallistua kokoukseen ja äänestää.

Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4. luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa

tai minkäänlaisten uusien osuuksien antamista, kutsussa on lisäksi mainittava päätösehdotuksen

pääasiallinen sisältö.

18 § HALLITUS

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu 5‐9 jäsentä, joista valitaan vuosittain uudelleen yksi kolmasosa siten, että

kunkin jäsenen toimikausi on kolme vuotta valinnasta eteenpäin, kuitenkin enintään kolme perättäistä

toimikautta. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä. Hallitus valitsee

keskuudestaan puheenjohtajan ensimmäisessä valintaa seuraavassa kokouksessaan.

Hallitukseen voidaan valita vain osuuskunnan jäsen tai hänen tai hänen kanssaan samassa taloudessa

vakituisesti asuva perheen jäsen ja osuuskunnan jäsenenä olevan yhteisön edustaja. Toimitusjohtaja ei voi

kuulua hallitukseen.

Sellaisista jäsenistä tai jäsenyhteisön edustajista, jotka eivät säännöllisesti käytä osuuskunnan palveluksia

voi hallitukseen kuulua enintään yksi jäsen

Hallitus valitsee keskuudestaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

19 § HALLITUKSEN KOKOUKSET

Osuuskunnan hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja

tai varapuheenjohtaja ovat läsnä tai ajantasaisessa yhteydessä kokoukseen joko puhelimitse tai

tietoliikenne/internetverkon kautta toteutetun video/kuvapuhelinjärjestelmän avulla.

Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole varattu tilaisuutta asian käsittelyyn.

Osuuskunnan hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet saapuvilla

olevista on kannattanut tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen

puheenjohtajan vaalissa, äänten mennessä hallituksessa tasan, puheenjohtaja valitaan arvalla.

Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Lisäksi puheenjohtajan on

kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.

Osuuskunnan hallituksen on huolellisesti hoidettava osuuskunnan asioita osuuskuntalain ja näiden

sääntöjen mukaisesti.

20 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat asiat:

1) Kutsua koolle osuuskunnan kokoukset ja valmistella niissä käsiteltäviä asioita.

2) Ottaa ja erottaa toimitusjohtaja ja laatia sopimus tehtävistä yms. hänen kanssaan.

3) Huolehtii osuuskunnan omaisuuden, rahavarojen, ja muiden etujen asianmukaisesta hoidosta tai

määrää tähän tehtävään jonkun jäsenistään. tehtävään määrätyllä on raportointivelvollisuus hallitukselle.

4) Päättää osuuskunnan liittymismaksusta saamansa valtuutuksen nojalla, päättää osuuskunnan

palveluista perittävistä maksuista ja hinnastosta, sekä osuuskunnan välittämien ja ostamien palvelujen

hinnoista.

5) Päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista sekä palvelujen välittämistä ja ostamista koskevien

sopimusten ehdoista.

6) Laatia ehdotus toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antavat aihetta.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja yksi hallituksen

osoittama jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi

pöytäkirjaan.

21 § TOIMITUSJOHTAJA

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa osuuskunnan hallitus. Hallitus

tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan toimitusjohtajan tehtävien

hoitamiseen, velvollisuuksiin, palkkioon tai muihin etuihin liittyvistä asioista.

22 § TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN JA PROKURA

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä, toimitusjohtaja tai hallituksen

puheenjohtaja yksin.

Osuuskunnan hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden tapauskohtaisesti osuuskunnan

palveluksessa olevalle henkilölle siten, että tämä voi kirjoittaa toiminimen yhdessä hallituksen jäsenen tai

toimitusjohtajan kanssa.

Hallitus voi myös päättää prokuran antamisesta.

23 § TILIKAUSI JA TILINPÄÄTÖS

Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2014 ja siitä lähtien osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen tulee olla valmis ja se on annettava tilintarkastajille vähintään (1) kuukautta ennen

varsinaista kokousta.

24 § OSUUDEN SIIRTO JA SIIRRON SAAJAN OIKEUS

Jäsen voi siirtää osuutensa toiselle. Jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa. Osuuden siirronsaaja, joka täyttää

jäseneksi pääsemisen edellytykset, tulee hyväksyä osuuskunnan jäseneksi. Siirronsaajalla, joka kuuden

kuukauden kuluessa siirrosta tehdystä hakemuksestaan hyväksytään jäseneksi, on oikeus lukea hyväkseen

siirtäjän suorittama liittymismaksu ja osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän suorittama osuusmaksu siinä

määrin kuin tämä olisi oikeutettu saamaan sen takaisin osuuskunnalta. Siirronsaaja saa silloin myös

hyväkseen muut taloudelliset edut (mm. kiinteistökohtainen liittymä) ja velvollisuudet , mitkä siirtäjällä

olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

Mikäli jäsenen liittymä siirtyy kiinteistön luovutuksen yhteydessä, eikä kiinteistön uusi omistaja liity tai

häntä ei hyväksytä osuuskunnan jäseneksi, liittymä muutetaan muuksi kuin jäsenen liittymäksi, ja tähän

sovelletaan muiden kuin jäsenten liityntäehtoja ja hinnastoa, ja liittymä voidaan myös käyttämättömäksi

jäävänä purkaa tai ottaa muuhun käyttöön, jolloin liittymän uudelle omistajalle hyvitetään liittymän

purkukustannukset ylittävä osuus joko liittymän käyttölaskutuksen yhteydessä tai kertahyvityksenä.

25 § KUOLLEEN JÄSENEN OIKEUDENOMISTAJAN OIKEUS

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi

pääsemiseen, jos hän vuoden (1v.) kuluessa kuolinpäivästä hakee osuuskunnan jäsenyyttä, ja edellytykset

jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.

Oikeudenomistajalla, joka hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin oikeus lukea hyväkseen

liittymismaksu ja osuusmaksun lyhentämiseksi osuuskunnalle maksetut määrät. Oikeudenomistaja saa

tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin kuuluvat edut ja velvollisuudet, jotka

edesmenneellä olisi eläessään ollut.

26 § VÄLIMIESMENETTELY

Riidat yhtäältä osuuskunnan ja toisaalta hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, osuuskunnan muun

edustajan, selvitysmiehen tai osuuskunnan jäsenen välillä myös silloin kun ne koskevat osuuskunnan

kokouksessa tehdyn päätöksen pätemättömäksi julkistamista, ratkaistaan lopullisesti Keskuskauppakamarin

välityslautakunnan nimeämän yhden henkilön välimiesmenettelynä.

27 § OSUUSKUNNAN PURKAUTUMINEN JA SELVITYSTILA

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan

kokouksessa. päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kolme neljäsosaa (3/4)

annetuista äänistä.

28 § VAROJEN JAKAMINEN OSUUSKUNNAN PURKAUTUESSA

Jos osuuskunta puretaan, sen jäljellä olevat varat on, sen jälkeen kun velat ja sitoumukset on selvitetty ja

osuusmaksut jäsenille palautettu, jaetaan omaisuuden säästö osuuskunnan kokouksen päätöksen mukaan.

29 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä

ole muuta säädetty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä

30 § YLEISMÄÄRÄYS

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia.

 1. Yleistä

Näitä ehtoja sovelletaan Hailuodon laajakaistaosuuskunnan (osuuskunta) liittymien toimituksiin yksityis– ja yritysasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita. Lisäksi sovelletaan mahdollisia palvelukohtaisia erityisehtoja. Osuuskunnan palveluilla (palvelu) tarkoitetaan kulloinkin tarjottavina olevia palveluita kuten puhelin, Internet, data yms. palvelut. Näitä ehtoja sovelletaan myös soveltuvin osin laitteisiin.

 1. Sopimuksen syntyminen

Osuuskunnan ja asiakkaan välinen sopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella tai osuuskunnan tilausvahvistuksella, esimerkiksi sähköpostina tai tekstiviestinä asiakkaalle tai kun asiakas on suorittanut hinnaston mukaiset tai muutoin sovitut ennakkomaksut.

 1. Toimitus

3.1 Yleistä

Osuuskunta toimittaa liittymän parhaaksi katsomallaan tavalla sellaisena kuin osapuolet ovat liittymäkohtaisessa sopimuksessa sopineet tai muutoin sopineet. Osuuskunta voi käyttää alihankkijoita sekä liittymän että palveluiden toimittamisessa ja tuottamisessa.

Laajakaistaliittymä toimitetaan Osuuskunnan hallituksen päättämän rakennusaikataulun mukaisesti. Liittymä toteutetaan valokaapelilla, joka tuodaan osuuskunnan runkoverkosta kiinteistön seinälle ennalta sovittuun paikkaan, mikäli tontin alueella oleva infra sen mahdollistaa. Kuitujen päättäminen rakennukseen, päätekotelo, päätekotelon asennus rakennuksen sisälle / ulos. Toimitukseen eivät kuulu kiinteistön sisäverkko tai siihen liitettävät laitteet. Liittymä oikeuttaa käyttämään osuuskunnan verkossa kulloinkin myynnissä olevia palveluita.

3.2 Toimituksen edellytykset

Toimituksen edellytyksenä asiakas vastaa siitä, että

vaaditut maksut osuuskunnalle on suoritettu

asiakas antaa osuuskunnalle tarpeelliset tiedot toimitusosoitteena olevan toimitusosoitteen piirustuksista (rakennuksen pohjapiirustus ja asemapiirustus/ tonttikartta) sekä muista toimittamisen edellyttämät osuuskunnan tarvitsemat tiedot ja niissä tapahtuneet muutokset hyvissä ajoin ennen toimittamista

asiakkaan nimeämässä toimitusosoitteessa on jatkuvasti riittävä sähkö– ja sisäjohtoverkko. Päätelaitteelle on varattu maadoitettu ja ukkossuojattu pistorasia.

asiakas on varmistanut, ettei liittymässä käytettävistä laitteista ja ohjelmistoista aiheudu osuuskunnan verkon toiminnalle tai sen muille käyttäjille häiriötä.

asiakas varaa osuuskunnan toimitusta ja sen valmistelua varten toimitusosoitteeseen esteettömän pääsyn ja asiakas tai asiakkaan edustaja on toimituksessa läsnä, asiakas vastaa ohjeiden mukaisista toimenpiteistä liittymän toimituksen yhteydessä (esim. kaapelin läpiviennin määritys ja teko, maisemointi, kiinteistön alueella sijaitsevien kaapeleiden / salaojien määrittäminen)

asiakkaan antamat tiedot palvelun toteuttamiseksi ovat aina oikeat ja riittävät.

Liittymän toimitus edellyttää lisäksi, että liittymän rakentamiseen tai kytkemiseen sekä asiakkaalta että kolmansilta osapuolilta tarvittavat luvat tai suostumukset ym. saadaan tavanomaisessa hakuprosessissa tai – menettelyssä.

Sopimuksen tekemällä asiakas luovuttaa osuuskunnalle oikeuden sijoittaa, säilyttää ja ylläpitää korvauksetta toimituskohteessa sijaitsevalle kiinteistölle tarvittava kuituverkon osat. Osuuskunnalla on oikeus rakentaa kuituverkkoa kohteen kautta muihin kiinteistöihin tai niitä vastaaviin kohteisiin.

Rakennettava kuituverkko on osuuskunnan omistama ja hallinnoima, joten siitä syntyy pysyvä rasite kiinteistölle.

Osuuskunta varaa oikeuden purkaa liittymäsopimus, mikäli kiinteistön liittämiselle todetaan olevan sen sijainnista, kaapelipituuksista, maastosta tai muista syistä johtuvia olennaisia esteitä.

3.3 Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Kiinteistön omistaja antaa osuuskunnalle oikeuden käyttää tonttialuetta tarvittavien maansiirto– ja kaivutoimenpiteiden tai muiden valokuituliittymän kannalta tarpeellisten toimenpiteiden suorittamiseksi (mukaan lukien kuituverkon käyttöön ja kunnossapitoon liittyvät toimenpiteet).

Liittyjä vastaa reiän tekemisestä kiinteistön seinään kaapelin läpivientiä varten osuuskunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli normaalista asennuksesta poikkeavia kustannuksia ilmenee, osuuskunnalla on oikeus periä ne tontin omistajalta.

Tontin omistaja on velvollinen merkitsemään tontin alueella sijaitsevan muun infran, kuten vesi-, sähkö– ja muut asennukset, joista kiinteistön omistaja on itse vastuussa. Osuuskunta ei vastaa tontilla asennuksesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista istutuksille, pihateille, nurmikolle tai maassa jo oleville johdoille, putkille tai muulle vastaavalle omaisuudelle.

3.4 Toimituksen vastaanotto

Asiakas on hyväksynyt toimituksen vastaanotetuksi osuuskunnan toteamana toimituspäivänä, jos

asiakas on ottanut liittymän käyttöön tai

asiakas ei ole reklamoinut toimituksesta kahdeksan (8) päivän kuluessa osuuskunnan ilmoittamasta toimituspäivästä lukien.

Osuuskunta antaa tarvittavat käyttöohjeet toimituksen yhteydessä tai toimittaa ne myöhemmin, kuitenkin ennen liittymän aktiivikäyttöön ottamista. Käyttöohjeen puuttumista tai vähäistä säätö– tms. tarvetta ei katsota toimituksen viivästymiseksi tai virheeksi, jos puute ei estä liittymän käyttämistä.

3.5 Toimituksen sisällön rajoitukset

Liittymän toimituksiin ei kuulu yhteyden muodostavan laitteiston toimitus. Toimitukseen ei kuulu myöskään ohjelmistojen toimitusta. Laitetoimituksiin ei kuulu säännöllistä huoltoa tai ylläpitoa. Liittymän toimitukseen ei sisälly sisäjohtoverkkotöitä.

 1. Liittymän käyttö

4.1 Yleistä

Asiakkaan tulee noudattaa sopimusehtoja, hyvää Internettapaa, annettuja ohjeita sekä maksaa osuuskunnalle liittymästä ja/tai palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut.

Asiakkaan tulee käyttää palveluita siten, että osuuskunnalle tai kolmannelle osapuolelle ei aiheudu vahinkoa tai haittaa.

4.2 Palvelun käyttövälineet

Ellei toisin ole sovittu, asiakas hankkii omalla kustannuksellaan kaikki palvelun käyttöä varten tarvittavat välineet, joita voivat olla esimerkiksi asiakkaan tietokone, laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet. Asiakas vastaa siitä, että välineet ovat toimintakuntoisia. Lisäksi asiakas vastaa siitä, että välineet eivät estä tai häiritse osuuskunnan tai verkon toimintaa taikka verkon käyttöä tai sen muita käyttäjiä. Osuuskunta ei vastaa asiakkaan itse hankkimien välineiden toimivuudesta tai yhteensopivuudesta liittymän / palvelun kanssa.

4.3 Käyttövastuu

Asiakas liittää tietojärjestelmänsä tai sen osan liittymään tai palveluun ja käyttää niitä omalla vastuullaan. Asiakas vastaa omasta ja hänen käyttäjätunnuksillaan toimivan henkilön toiminnasta. Asiakas vastaa palvelun kautta toisille käyttäjille taikka osuuskunnan tai kolmannen palvelimelle toimittamistaan aineistoista, kuten teksteistä, ohjelmista, tiedoista tai tilauksista. Asiakas vastaa aineistonsa tekijän- ja teollisoikeuksista, lainmukaisuudesta sekä sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Koska osuuskunta ei valvo liittymän käyttöä tai palvelua käyttäen hyväksi kolmansille osapuolille toimitettua tai heiltä saatua aineistoa, osuuskunta ei vastaa aineistojen sisällöstä, toimivuudesta tai saatavuudesta.

Asiakkaan on käytettävä liittymää ja /tai palvelua siten, ettei käyttötavasta tai käytetyistä laitteista aiheudu häiriötä osuuskunnalle, osuuskunnan verkolle tai muun yleisen verkon toiminnalle eikä muille verkon käyttäjille. Verkon toimintaa häiritsevät laitteet ja ohjelmistot on kytkettävä verkosta irti välittömästi. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan käyttämät laitteet ovat toimintakuntoisia ja määräysten mukaisia.

4.4 Palvelun käyttö omaan liiketoimintaan

Asiakas ei saa hyödyntää palvelua oman palvelunsa tai tuotteensa osana, eikä jälleenmyydä ostamiaan palveluita ilman osuuskunnan suostumusta. Palvelun myynnistä asiakkaan oman palvelun tai tuotteen osana tulee aina erikseen sopia osuuskunnan ja asiakkaan kesken.

4.5 Palvelun käyttö välitykseen

Asiakas ei saa välittää kolmannen osapuolen liikennettä liittymänsä kautta palveluun eikä jakaa palvelua asiakkaan organisaation/käyttöpaikan ulkopuolelle sopimatta tästä kirjallisesti etukäteen osuuskunnan kanssa.

 1. Tietoturva

Asiakas vastaa itse palvelun käytön edellyttämien välineiden, tietojärjestelmän, lähiverkon tai vastaavan ATK-verkon suojauksesta ja suojauksen tasosta sekä liittymän tietoturvasta ja siihen liittyvistä turvamekanismeista. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista, kuten esimerkiksi tietoliikenneverkkoon tahallaan tai tuottamuksellisesti tuotujen ATK-viruksien aiheuttamista vahingoista myös osuuskunnalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

 1. Palvelun tuottamisen yhteydessä syntyvien tunnistamistietojen käyttäminen

Lähtökohtaisesti asiakkaan tietoja ei välitetä kolmannelle osapuolelle, ellei asiakas anna siihen suostumustaan. Osuuskunnalla on oikeus antaa tietoja niille yhtiöille, jotka ovat osuuskunnan omistuksessa tai osaomistuksessa. Asiakkaalla on oikeus kieltää yhtiötä luovuttamasta häntä koskevia tietoja luetteloihin, puhelinmyyntiin ja suoramarkkinointiin, osoitepalveluun sekä markkina– ja mielipidetutkimuksiin.

 1. Käytön keskeytykset

Osuuskunnalla on oikeus keskeyttää kaikkien liittymien ja palveluiden käyttö välittömästi kokonaan tai osittain seuraavista syistä:

Osuuskunnan verkon rakentamista ja sen toimivuuden ylläpitoa varten

Asiakkaan vastuulla olevasta palvelun tai liittymän käytöstä, ohjelmistoista tai laitteista aiheutuu haittaa tai häiriötä verkolle, sen käytölle, muille käyttäjille tai osuuskunnalle tai asiakas muistutuksesta huolimatta käyttää epäkuntoisia laitteita tai ohjelmistoja.

tietoliikenteen turvaamiseksi, tai

jos lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät.

Osuuskunta pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Osuuskunta ilmoittaa mahdollisuuksien mukaan asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen. Osuuskunta ei vastaa toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta eikä keskeytyksestä makseta korvauksia.

Osuuskunnalla on oikeus ennalta ilmoittamatta ja viivytyksettä keskeyttää ja estää välittömästi sellainen palvelun käyttö ja tietoliikenne, sekä poistaa sellainen materiaali, jonka viranomainen, kolmas osapuoli tai osuuskunta perustellusti katsoo loukkaavan hyvää tapaa tai lain määräyksiä. Osuuskunnalla on oikeus keskeyttää liittymän / palvelun käyttäminen, jos asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen laskun maksukehotuksesta huolimatta. Osuuskunnalla on oikeus periä hinnaston mukainen maksu keskeytetyn palvelun uudelleen kytkemisestä.

8 Huolto, korjaukset ja muutokset

Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan osuuskunnan normaalina työaikana mahdollisimman nopeasti.

Osuuskunnalla on oikeus tehdä tai teettää tietoverkossaan asennus-, huolto– ja muutostöitä. Osuuskunta ei ole vastuussa, jos kyseisten töiden vuoksi asiakkaan liittymän/palvelun käytön edellyttämiä välineitä tai tietojärjestelmää on säädettävä, muulla tavalla mukauttaa, tai ne eivät enää riitä palvelun toteuttamiseen taikka käyttämiseen tai asiakkaan palvelunkäytön edellyttämissä välineissä tai tietojärjestelmässä ilmenee muita seurauksia. Jos asiakas ilmoittaa osuuskunnalle palvelun tai osuuskunnan tietoliikenneverkon viasta, joka myöhemmin ilmenee aiheutuneen asiakkaan omista välineistä tai tietojärjestelmästä, on asiakas korvausvelvollinen osuuskunnalle aiheutuneista kuluista

 1. Vastuu virheistä ja vahingonkorvausvastuu

9.1 Osuuskunnan vastuu

Osuuskunta vastaa vain sellaisista virheistä, jotka johtuvat osuuskunnan tuottamuksellisesta sopimuksen rikkomisesta. Osuuskunta ensisijaisesti korjaa virheet ja mikäli se ei ole vaikeuksitta mahdollista, osuuskunta vastaa asiakkaalle virheen takia aiheutuneista välittömistä vahingoista. Osuuskunnan vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään yhden kuukauden kyseisen palvelun kiinteitä kuukausimaksuja vastaavaan summaan. Jos vain palvelun osa on osuuskunnan tuottamuksen takia virheellinen, korvausvastuu rajoittuu kyseisen palvelun osan kolmen kuukauden maksuja vastaavaan määrään.

Osuuskunta ei vastaa välillisistä vahingoista eikä maksa muita korvauksia. Mikäli osuuskunta ei kykene toimittamaan asiakkaan ostamaa liittymänopeutta johtuen teknisistä rajoituksista, asiakkaalla on oikeus vaihtaa liittymänopeutta. Mikäli liittymää ei kyetä lainkaan toteuttamaan johtuen osuuskunnan verkosta tai laitteista, on osuuskunnalla velvollisuus purkaa sopimus ja hyvittää asiakkaan liittymästä jo osuuskunnalle maksamat laskut.

9.2 Osuuskunta ei vastaa

Osuuskunta ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista tai haitoista, jotka johtuvat muun muassa

siitä, että palvelu ei vastaa asiakkaan tarpeita tai tavoitteita,

palvelusta, internetistä tai jostain muusta tieto– tai televerkosta tulevasta asiakkaan tai kolmannen tahon tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksistä tai muusta vastaavasta seikasta,

mahdollisista kustannuksista ja korvauksista, jotka johtuvat asiakkaan tai muun käyttäjän huolimattomuudesta, laiminlyönnistä tai sopimusrikkomuksesta taikka siitä, että asiakas ei ole täyttänyt sopimusta,

lain, asetuksen, kansainvälisen tai kansallisen sopimuksen rikkomisesta asiakkaan palvelun käytön yhteydessä,

informaation muuttumisesta, katoamisesta tai viivästymisestä palvelun käytön yhteydessä,

katkoksista tai häiriöistä tietoliikenneverkon toiminnassa,

lakien, asetusten, viranomaisten määräysten, ohjeiden tai lausuntojen taikka alan keskeisten järjestöjen suositusten edellyttämistä toimenpiteistä,

ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sotaa, pakko–ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti– ja vientikieltoa, vientilisenssien epäämistä, työselkkausta, lainsäännöksiä ja viranomaismääräyksiä, luonnonilmiöitä, ukonilmaa, myrskyä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli– tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton, tai muuta syytä, jota osapuoli ei ole sopimusta tehdessään voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Edellä olevaa noudatetaan myös silloin, kun este kohtaa osuuskunnan alihankkijaa. Esteestä ja sen päättymisestä on ilmoitettava toiselle osapuolelle viipymättä.

asiakkaan huoneiston ja/tai taloyhtiön teknisesti riittämättömän tai puutteellisen talokaapeloinnin aiheuttamista esteistä tai haitoista liittymän toimittamiseen.

9.3 Asiakkaan vastuu

Jos asiakas käyttää tai sallii palvelua tai liittymää käytettävän lain tai hyvän tavan vastaisesti ja se vahingoittaa osuuskuntaa tai tämän hyvää mainetta, asiakas vastaa osuuskunnalle aiheutuneesta vahingosta. Asiakas vastaa osuuskunnalle, osuuskunnan käyttämille laitteille ja ohjelmistoille, tietoliikenneverkolle ja sen muille käyttäjille aiheuttamistaan vahingoista. Asiakkaan on korvattava osuuskunnalle ne kustannukset, jotka tämä mahdollisesti joutuu korvaamaan kolmannelle osapuolelle asiakkaan toimenpiteiden tai asiakkaan laitteiston vikojen, häiriöiden tai asiakkaan laitteiston ja osuuskunnan verkon yhteensopimattomuuden vuoksi.

Jos kolmas osapuoli käynnistää osuuskuntaa vastaan oikeudenkäynnin tai ryhtyy muihin toimiin osuuskuntaa vastaan asiakkaan toiminnan takia, asiakas vastaa tästä osuuskunnalle aiheutuvista kustannuksista. Jos osuuskunta joutuu asiakkaasta johtuvasta syystä vahingonkorvausvelvolliseksi kolmanteen nähden, on asiakas velvollinen korvaamaan aiheutuneen vahingon osuuskunnalle.

Asiakas vastaa uuden päätelaitteen hankintakustannuksesta, mikäli päätelaite on rikkoutunut asiakkaan huolimattomuudesta johtuvasta syystä, kuten jättämällä päätelaite seinään ukkosen ajaksi (ukkosen rikkoma päätelaite).

 1. Sopimuksen päättyminen

10.1 Irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kun liittyjällä on liittymäsopimusehdoissa (kohta 10.1.4) määritelty oikeus irtisanoa sopimus, liittyjän tulee ilmoittaa tästä osuuskunnalle kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen haluttua sopimuksen päättymisajankohtaa.

10.1.2 Irtisanominen välittömin vaikutuksin

Osuuskunnalla on oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi välittömästi, jos sopimuksen jatkamisella aiheutettaisiin kohtuutonta haittaa osuuskunnalle tai jos palvelun tuottaminen aiheuttaa osuuskunnalle kohtuuttomia kustannuksia.

10.1.3 Etukäteismaksujen palautus

Jos osuuskunta irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettu hinta palautetaan rahana ilman korkoa tai käytetään mahdollisesta sopimuksen ehtojen rikkomisesta syntyneen asiakkaan maksuvelvoitteen kattamiseen. Jos asiakas irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksetusta hinnasta palautetaan suunnittelu– ja varautumiskustannukset ylittävä osa. Asennusmaksuja ei palauteta.

10.1.4 Liittymämaksun palautuskelpoisuus

Liittymämaksu palautetaan, kun osuuskunnan palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi kun rakennus on purettu ja poistettu kiinteistörekisteristä sekä liittymäsopimus irtisanotaan. Alkuperäinen liittymämaksu maksetaan takaisin 1 vuoden kuluttua ilman korkoja ja indeksikorotuksia, sen suuruisena kuin se on aikanaan maksettu. Osuuskunnalla on oikeus kuitata kuittausta koskevien yleisten säännösten mukaisesti palautettavalla pääomalla asiakkaalta olevat erääntyneet saatavansa sekä vähentää palautettavan pääoman määrästä liittyjälle tarpeettomien kaapeleiden ja/tai laitteiden purkamisesta ja asiakkaan verkosta erottamisesta aiheutuneet kustannukset. Purkutyön suorittaa osuuskunnan valtuuttama urakoitsija.

10.1.5 Tilapäinen irtisanominen

Liittymän käytön tilapäinen irtisanominen on mahdollista ja siihen sovelletaan osuuskunnan voimassa olevaa hinnastoa.

10.2 Sopimuksen purkaminen

Osuuskunnalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos liittymän/palvelun käyttö on ollut maksun laiminlyönnin vuoksi keskeytettynä yli 14 vuorokautta tai jos asiakas on rikkonut sopimusehtoja muutoin olennaisesti.

Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään, jos asiakas

muistutuksesta huolimatta ei täytä sopimusvelvoitteitaan,

on määrätty liiketoimintakieltoon, asetettu konkurssiin, selvitystilaan tai todettu muutoin maksukyvyttömäksi tai on menettänyt tai jättänyt hankkimatta palvelussa tarvittavat viranomaisen tai muut luvat,

häiritsee muuta tietoliikennettä tai muita käyttäjiä esimerkiksi lähettämällä roskapostia,

käyttää tai sallii käytettävän palvelua lain tai hyvän tavan vastaisesti, tai

välittää kolmannen osapuolen liikennettä.

Osuuskunnalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos palvelun tarjoamista edellyttävä asiakkaan liittymä suljetaan.

10.3 Julkiset IP osoitteet sopimuksen päättyessä

Asiakkaan oikeus käyttää osuuskunnan asiakkaalle käyttöön antamia julkisia IP osoitteita päättyy välittömästi sopimuksen päätyttyä. Osuuskunta ei vastaa osoitemuutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

10.4 Sähköpostit ja kotisivu sopimuksen päättyessä

Asiakkaan oikeus käyttää osuuskunnan tietojärjestelmiin tallennettuja, asiakkaan käytössä olevia tietoja, kuten sähköpostit, kotisivut sekä muut osuuskunnan palvelimille tallennetut asiakkaan tiedostot, päättyy välittömästi sopimuksen päätyttyä. Asiakas vastaa itse tietojensa siirtämisestä omiin tietojärjestelmiinsä ennen sopimuksen päättymistä. Osuuskunta ei vastaa sähköpostilaatikkoon saapuvien sähköpostien säilytyksestä sopimuksen päätyttyä. Mikäli asiakas ei ole siirtänyt tietojaan pois osuuskunnan palvelimilta ennen sopimuksen päättymistä, osuuskunta ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaan tietojen katoamisesta osuuskunnan tietojärjestelmistä.

10.5 Sopimuksen siirtäminen

Liittymä voidaan luovuttaa toiselle osapuolelle. Liittyjä ilmoittaa kirjallisesti Osuuskunnalle, kun hän on sopinut liittymän luovutuksesta. Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittymämaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot on täytetty tai uusi liittyjä on ottanut edellä mainitut velvoitteet vastatakseen sekä liittynyt osuuskunnan jäseneksi.

10.6 Kuituverkon säilyminen kohteessa

Osuuskunnalla säilyy oikeus säilyttää ja ylläpitää korvauksetta kohteen alueelle sopimuksen johdosta tai sen voimassaoloaikana sijoitetut kuituverkon osat muuttumattomana mahdollisesta sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta huolimatta. Samoin osuuskunnalla säilyy oikeus korvauksetta rakentaa kohteeseen ja ylläpitää siellä tarpeelliset kuituverkon osat voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti sekä oikeus rakentaa kuituverkkoa kohteen kautta muihin kiinteistöihin tai niitä vastaaviin kohteisiin.

 1. Sopimusehtojen ja hinnan muutokset

11.1 Yleistä

Osuuskunnalla on oikeus tarvittaessa muuttaa näitä ehtoja ja liittymän / palvelun sisältöä sekä näistä perittäviä maksuja. Osuuskunta saa tehdä vähäisiä muutoksia ilmoittamatta niistä etukäteen. Osuuskunnan on ilmoitettava olennaisista muutoksista asiakkaalle yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kahden viikon ajan sopimusehtojen muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi.

Osuuskunta ei vastaa muutoksista asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

11.2 Erimielisyydet

Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti neuvottelemalla. Mikäli osapuolet eivät pääse sovinnolliseen ratkaisuun, saatetaan asia Oulun käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

 1. Osuuskunnan ilmoitukset asiakkaalle

12.1 Ilmoittamistavat

Osuuskunnan ilmoitukset asiakkaalle voidaan toimittaa perille joko postitse, www–sivujen välityksellä tai sähköpostitse. Sähköpostitse ja www–sivujen välityksellä toimitetun viestin katsotaan tulleen perille sillä hetkellä, kun viestin vastaanottajan tässä sopimuksessa tarkoitetussa palvelussa käyttämä laite on ottanut vastaan sanotussa järjestelmässä olevaan sähköpostiosoitteeseen tai www– sivuosoitteeseen toisen osapuolen lähettämän viestin.

12.2 Muutokset yhteystiedoissa

Asiakkaan nimen, katu-, posti- ja sähköpostiosoitteen ja asiakasta mahdollisesti edustavan yhteyshenkilön tietojen on oltava aina osuuskunnan tiedossa.

 1. Voimassaolo

Nämä ehdot ovat voimassa 18.4.2015 alkaen.

Close Menu